ഫാക്ടറി ടൂർ

ഓഫീസ് ചിത്രങ്ങൾ

office01
office02
office03
office04

വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ

workshop21
workshop0
workshop15
workshop19
workshop16
workshop13
workshop3
workshop5
workshop8
workshop6
workshop20
workshop18
workshop17

യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ISO 13485
certificat1
CE

+86 15910623759